www.americanbottle.com  (zie History of the Sebring Glassworks company)

www.antique-bottles.net

www.antiquebottles.co.za

www.banksconsulting.co.uk/bottles

www.blm.gov/historic_bottles

www.flaskeklub.dk

www.antikflasker.dk

www.glashistoriskselskab.dk

www.danish-bottles.dk/kontakt_og_links.htm

www.danish-bottles.dk/ribbonsealed.htm

www.danish-bottles.dk/earlybottles.htm

Glasmuseum Frauenau (Bayern Dld)   http://195.30.246.243/default.asp

www.glassencyclopedia.com

www.glassnewsletter.com

www.glass.co.nz

www.virtual-egyptian-museum.org/Glass/Highlights/Glass.Highlights-FR.html

www.sha.org/bottle/index.htm

www.gin-bottles.com

http://web.mac.com/geoffrey.luff/iWeb/Site 3/1AD3E8A5-7EBF-4D33-AE4F-F76ACD0EF891.html

www.bottlemysteries.com

http://www.photogrammetry.com.au/abcreview/start.html

 

Nederlandse en Belgische sites:

www.bols.nl

www.bolscorenwyn.nl

www.bokma.com

www.hooghoudt.nl

www.hulstkamp.eu

www.inkbottles.nl

www.ketel1.nl

www.dekuyper.com

www.museumvankleef.nl

www.de-ooievaar.nl

www.rijneveen.nl

www.rutte.nl

www.rynbende.com

www.schelvispekel.nl

www.sierkurken.nl

www.sonnema.nl

www.wenneker.nl

www.wynand-fockink.nl

www.devagant.be

 

www.bav.nl

www.hetgedistilleerdmuseum.nl

www.genevergenootschap.nl

www.poldervondsten.nl

www.christmas-past.com

www.egtberts.info

www.borrelglazen.nl

www.jeneververzameling.be

 

ga terug naar de startpagina